top of page

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดอาสค์เกท  ซัปโปโรแคมปัส

ฮอกไกโด ซัปโปโร-ชิ โทโยฮิระ-คุ โทโยฮิระ 3-3-1-24

แคมปัสไลฟ์

รายละเอียดหนังสือประกอบการเรียนการสอนและปฏิทินการศึกษา

คลาสเรียน   วันจันทร์ - วันศุกร์

แบ่งคลาสเรียนเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย

โดยจัดตามระดับความสามารถและหลักสูตรของผู้เรียน

ภาคเช้า        9.00 – 12.30

ภาคบ่าย    13.30 – 17.00

ทางโรงเรียนจะทำการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าเรียน

เพื่อจัดชั้นเรียนตามระดับความสามารถ

ซึ่งในทุกระดับชั้น นักเรียนจะได้ฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ 

ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามความเหมาะสม

โดยคลาสใหม่จะเริ่มแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลา

โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่

ข้อมูลหลักสูตร สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ห้องเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดอาสค์เกท

★IMG_1755.JPG

หนังสือเรียนประกอบการเรียนการสอน

หนังสือเรียนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนจะแตกต่างกันไปตามระดับชั้น

ตัวอย่างหนังสือเรียนที่ใช้เป็นหลัก ดังนี้

ทั้งนี้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดอาสค์เกท

เราสนับสนุนการเรียนออนไลน์ด้วยตนเองที่บ้าน

โดยใช้ระบบปฏิบัติการการเรียน Moodle

เพื่อสนับสนุนการเตรียมและทบทวนบทเรียนนอกห้องเรียน

Moodle เวอร์ชั่นทดลอง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

หนังสือเรียนประกอบการเรียนการสอน
หนังสือเรียนประกอบการเรียนการสอน

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาในรอบปีของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

เปิดภาคการศึกษา เดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม โดยมีกิจกรรมนอกห้องเรียนช่วงฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูใบไม้ร่วง

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2024 กรุณาคลิก

(PDF)

ทั้งนี้ปฏิทินการศึกษาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

bottom of page